سخنگوی اجرای قانون جدید چک عنوان کرد: اعتبار سه سال از دسته چک‌های جدید حذف شد