معرفی مشخصات و ویژگیهای چک های جدید در یک ویدیو کوتاه منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.