ویدیوی جدید آشنایی با فرآیندهای سامانه صیاد منتشر شد.