با حضور رئیس کل بانک مرکزی، از طرح جدید چک منطبق با الزامات قانون جدید صدور چک رونمایی شد.