وزیر اقتصاد در ادامه سفر به استان خراسان رضوی با حضور در شهرستان تربت حیدری از مجموعه شرکت های دانش بنیان و فناور مرکز رشد این شهرستان بازدید کرد.