اجرای طرح آزمایشی نظارت بر عملکرد بانک های دولتی در سطح استان.