خارج از بخشنامه ابلاغی وزارت اقتصاد و بانک‌ها در خصوص تسهیل ارائه وام به مردم هر شرط اضافی دیگری تخلف است