با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی"اشرف سادات میری" مشاور وزیر در امور زنان در این وزارتخانه شد.