وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه"مسکو همواره شریک مهمی برای تهران بوده" از افزایش همکاری های طرفین در دولت سیزدهم خبر داد.