وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد در مجلس گفت: دولت مصمم است سهم بخش‌های غیر مولد و سوداگری در پرداخت مالیات کشور افزایش یابد.