وزیر اقتصاد خواستار تسریع تعیین تکلیف سیاستهای اقتصادی اختلال زا که از موانع تولیدو فعالیت های مولداقتصادی است، شد.