وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای عالی بورس در گفتگو با خبرنگاران رسانه ملی از انتخاب .مجید عشقی به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کشور خبر داد.