وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحقق اقتصاد هوشمند، یک"الزام" است نه یک"انتخاب" تأکید کرد، برنامه های اقتصاد هوشمند این وزارتخانه با تغییر وزیر اقتصاد متوقف نمی شود و تداوم خواهد یافت.