ظرفیت بازار بدهی برای تأمین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور آماده است