هوشمند سازی گمرک رویکردی متعالی برای تسهیل تجارت خارجی است.