اهمیت استفاده از سامانه های فروشگاهی در مبادلات اقتصادی