مقایسه تامین مالی در بازار سرمایه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸