امسال؛ سال جهش تولید است لذا باید به میان مردم و فعالان اقتصادی بیاییم و وقتی در جمع فعالان اقتصادی قرار می گیریم، انتطارمان این است که با طرح ها و پروژه های تعریف شده و مشخص از سوی آنها مواجه شویم تا اقدامات به طور موثر، سریع و کارآمد عملیاتی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه های وزارت اقتصاد در این دوره شکل گیری اقتصاد هوشمند است، تا بتوانیم با شناسایی مسائل و مشکلات و بکارگیری راهکارها در چرخه سیاستگذاری های اقتصادی با سرعت عمل اقدام کنیم لذا گفتگوی متقابل با فعالان در این راستا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.