در جریان این دیدار ها که با همراهی تعدادی از معاونان وزیر ، روسای مراکز و مدیران کل و در فضایی صمیمانه انجام شد، بانوان همکار، وزیر اقتصاد را در جریان مسایل،نقطه نظرات و پیشنهاد های خود در رابطه با موضوعات مختلف قرار دادند.