توسعه همکاری های تجاری دو کشور می تواند از طریق افزایش مناسبات فرهنگی-آموزشی و به عنوان مثال، توسعه گردشگری نیز در دستور کار قرار گیرد.