امروز بازار سرمایه به عنوان کریدور اصلی تامین مالی بنگاه های تولیدی و با ظرفیت بسیار غنی، آمادگی جذب سپرده های خرد و قوام بخشیدن به اقتصاد"مردم بنیان" را دارد و همه باید برای دستیابی به این هدف بسیج شوند.