اقتصاد هوشمند گامی فراتر از"اقتصاد دیجیتال" و"اقتصاد دانش بنیان" را مورد هدف قرار می دهد. راه ریشه کن کردن بنیادین و اساسی فساد"گسترش اقتصاد هوشمند" است.