امهال تسهیلات برای بعد از وقوع زلزله نیازمند قانون است، بنابراین اگر اجازه قانونی وجود داشته باشد به طور قطع یقین این کار را انجام می‌دهیم.