فعالان حوزه ICT طلایه داران اقتصاد هوشمند هستند/ اقتصاد هوشمند مبتنی بر استفاده از توانمندیهای نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص داخل کشور است/ با استقرار اقتصاد هوشمند می توان به رشد اقتصادی کشور شتاب بخشید.