به طور مستمر باید تحولات بانک های مهم جهان را رصد کرد و برای پر کردن شکاف بانک‌های کشور با بانک های بزرگ جهان، برنامه ریزی کرد.