از دیدگاه نظری و در عمل، استراتژی توانمند سازی اقتصادی مردم با ایجاد درآمد پایدار، برای رفع محرومیت، بهتر از حمایت های کالایی و نقدی است/ در صورت استفاده بهینه از استعداد ها و ظرفیت های کشاورزی، معدنی، صنعتی، گردشگری و ... کشور، دیگر تحریم موضوعیت ندارد، زیرا با وضع تحریم‌ ها، این کشور های دیگر هستند که متضرر می شوند/ شواهد نشانگر آن است که اقتصاد کشور روند رو به بهبودی دارد، به نحوی که رشد اقتصادی بدون نفت در بهار امسال ۰.۴ درصد بوده است.