وجود یک نقشه راه برای دستیابی به اهداف اقتصاد هوشمند الزامی است و باید تعریف جامع و مانعی از اقتصاد هوشمند ارائه شود/ اعضای هسته در این جلسه ، پیش نویس سند اقتصاد هوشمند را از ابعاد ،"اولویت بندی راهبردها"،"تعریف برنامه های اقتصاد هوشمند مبتنی بر اقتضائات کشور"و"در نظر گرفتن ضرورت ها و پیش نیازها" مورد بحث و بررسی قرار دادند.