گزارش مهمترین اقدامات و عملکرد یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه ارتقای عملکرد شرکت داری دولتی در قالب اینفو گرافیک منتشر شد.