کالاهایی که در گمرکات هستند و اظهارنامه گمرکی ندارند،"رسوب" تلقی نمی‌شوند.