گزارش مهمترین اقدامات و عملکرد یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اصلاح نظام بانکی در قالب اینفو گرافیک منتشر شد.