گزارش مهمترین اقدامات و عملکرد یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه ارتقای توان تولید ملی و بهبود محیط کسب و کار در قالب اینفو گرافیک منتشر شد.