گزارش مهمترین اقدامات و عملکرد یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه خزانه داری و مدیریت مالی در قالب اینفو گرافیک منتشر شد.