وزیر امور اقتصادی و دارایی از اسکله های بندر امام خمینی (ره) بازدید کرد.