وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مراسم معارفه"امید علی پارسا" به عنوان رییس جدید سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هوشمندی نظام مالیاتی باید هدف اصلی سازمان امور مالیاتی باشد.