افکارسنجیافکارسنجی
1. جنسیت
2. سن (سال)
3. تحصیلات
4. سایت بانک ملت را از لحاظ گرافیک و طراحی چگونه ارزیابی می کنید؟
5. محتویات سایت را در برآورده کردن نیازهایتان چگونه ارزیابی می کنید؟
6. تفکیک و طبقه بندی اطلاعات درج شده در سایت چگونه است؟
8. نحوه ی دسترسی به اطلاعات و جستجوی آنها چگونه است؟
9. به روز رسانی اطلاعات و مطالب سایت در چه سطحی است؟