تعداد پایگاه های شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در استان گلستان افزایش یافت.